Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація (XML)

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)


Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.
 
Голова правління       Кушніренко М.І.
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)
 
М.П. 17.11.2016
(дата)

Особлива інформація емітента

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "БАРИШІВСЬКА СІЛЬГОСПХІМІЯ"
2. Організаційно-правова форма емітента Приватне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження емітента 07500 смт Баришівка вулиця Комсомольська, 135Д
4. Код за ЄДРПОУ 05489326
5. Міжміський код та телефон, факс 4576 5 12 66 4576 5 12 98
6. Електронна поштова адреса
II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)
1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 17.11.2016
(дата)
2. Повідомлення опубліковано у 222 (2476) Бюлетень "Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку" 21.11.2016
(номер та найменування офіційного друкованого видання) (дата)
 
3. Повідомлення розміщено на сторінці http://05489326.smida.gov.ua в мережі Інтернет 17.11.2016
(адреса сторінки) (дата)

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення дії Зміни (призначено або звільнено) Посада Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Паспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи Володіє часткою в статутному капіталі емітента (у відсотках)
1 2 3 4 5 6
16.11.2016 обрано заступник голови правління Грибов Дмитро Ігорович - -
-
0
Зміст інформації:
Обрано на новий термін на посаду заступника голови правління Грибова Дмитра Ігоровича (фізична особа не надала згоди на розкриття своїх паспортних даних) з 17.11.2016 р. строком на п'ять років. Кандидатура Грибова Дмитра Ігоровича на обрання на новий термін була запропонована головою наглядової ради. Дата прийняття рішення про обрання: 16.11.2016 р. Орган емітента який прийняв рішення: наглядова рада ПРАТ "БАРИШІВСЬКА СІЛЬГОСПХІМІЯ". Розмір пакета акцій емітента, яким володіє посадова особа, складає 0%; частка, якою володіє посадова особа в статутному капіталі емітента, складає 0%. Посадова особа емітента непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Інші посади, які посадова особа обіймала протягом останніх п'яти років: юрисконсульт ПРАТ "УКРАГРО НПК", заступник голови правління ПРАТ "БАРИШІВСЬКА СІЛЬГОСПХІМІЯ".
16.11.2016 обрано член правління Бєглова Анна Тагірівна - -
-
0
Зміст інформації:
Обрано на новий термін на посаду члена правління Бєглову Анну Тагірівну (фізична особа не надала згоди на розкриття своїх паспортних даних) з 17.11.2016 р. строком на п'ять років. Кандидатура Бєглової Анни Тагірівни на обрання на новий термін була запропонована головою наглядової ради. Дата прийняття рішення про обрання: 16.11.2016 р. Орган емітента який прийняв рішення: наглядова рада ПРАТ "БАРИШІВСЬКА СІЛЬГОСПХІМІЯ". Розмір пакета акцій емітента, яким володіє посадова особа, складає 0%; частка, якою володіє посадова особа в статутному капіталі емітента, складає 0%. Посадова особа емітента непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Інші посади, які посадова особа обіймала протягом останніх п'яти років: юрисконсульт ПРАТ "УКРАГРО НПК", член правління ПРАТ "БАРИШІВСЬКА СІЛЬГОСПХІМІЯ".