Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація (XML)

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)


Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.
 
Голова правління       Кушніренко М.І.
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)
 
М.П. 09.06.2016
(дата)

Особлива інформація емітента

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "БАРИШІВСЬКА СІЛЬГОСПХІМІЯ"
2. Організаційно-правова форма емітента Публічне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження емітента 07500 смт Баришівка вулиця Комсомольська, 135Д
4. Код за ЄДРПОУ 05489326
5. Міжміський код та телефон, факс 4576 5 17 95 4576 5 17 96
6. Електронна поштова адреса
II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)
1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 09.06.2016
(дата)
2. Повідомлення опубліковано у
(номер та найменування офіційного друкованого видання) (дата)
 
3. Повідомлення розміщено на сторінці http://05489326.smida.gov.ua в мережі Інтернет 09.06.2016
(адреса сторінки) (дата)

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення дії Зміни (призначено або звільнено) Посада Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Паспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи Володіє часткою в статутному капіталі емітента (у відсотках)
1 2 3 4 5 6
08.06.2016 припинено повноваження Голова наглядової ради Чеканов Олександр Станіславович - -
-
0
Зміст інформації:
Припинено повноваження Голови наглядової ради Чеканова Олександра Станіславовича (фізична особа не надала згоди на розкриття своїх паспортних даних) у зв'язку із припиненням повноважень членів наглядової ради в повному складі за рішенням Загальних зборів акціонерів. Орган емітента який прийняв рішення: Загальні збори акціонерів ПАТ "БАРИШІВСЬКА СІЛЬГОСПХІМІЯ". Дата прийняття рішення: 08.06.2016 р. Частка, якою володіє посадова особа в статутному капіталі емітента, складає 0%; розмір пакета акцій емітента, який належить посадовій особі складає 0%. Посадова особа емітента непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Інші посади, які особа обіймала протягом своєї діяльності за останні п'ять років: начальник юридичного відділу ПРАТ "УКРАГРО НПК", начальник юридичного відділу ТОВ "НФ ТРЕЙДІНГ УКРАЇНА". Голова наглядової ради перебував на посаді протягом одного року та півтора місяці.
08.06.2016 припинено повноваження Член наглядової ради Сорокін Микола олександрович - -
-
0
Зміст інформації:
Припинено повноваження члена наглядової ради Сорокіна Миколи Олександровича (фізична особа не надала згоди на розкриття своїх паспортних даних) у зв'язку із припиненням повноважень членів наглядової ради в повному складі за рішенням Загальних зборів акціонерів. Орган емітента який прийняв рішення: Загальні збори акціонерів ПАТ "БАРИШІВСЬКА СІЛЬГОСПХІМІЯ". Дата прийняття рішення: 08.06.2016 р. Частка, якою володіє посадова особа в статутному капіталі емітента, складає 0%; розмір пакета акцій емітента, який належить посадовій особі складає 0%. Посадова особа емітента непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Інші посади, які особа обіймала протягом своєї діяльності за останні п'ять років: директора департаменту з розвитку в ПРАТ "УКРАГРО НПК", начальник відділу розвитку дистрибуції ТОВ "НФ ТРЕЙДІНГ УКРАЇНА", член правління ПрАТ "УКРГАЗ-ЕНЕРГО". Член наглядової ради перебував на посаді протягом одного року та півтора місяці.
08.06.2016 припинено повноваження Член наглядової ради Лаптєва Вікторія Павлівна - -
-
0
Зміст інформації:
Припинено повноваження члена наглядової ради Лаптєвої Вікторії Павлівни (фізична особа не надала згоди на розкриття своїх паспортних даних) у зв'язку із припиненням повноважень членів наглядової ради в повному складі за рішенням Загальних зборів акціонерів. Орган емітента який прийняв рішення: Загальні збори акціонерів ПАТ "БАРИШІВСЬКА СІЛЬГОСПХІМІЯ". Дата прийняття рішення: 08.06.2016 р. Частка, якою володіє посадова особа в статутному капіталі емітента, складає 0%; розмір пакета акцій емітента, який належить посадовій особі складає 0%. Посадова особа емітента непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Інші посади, які особа обіймала протягом своєї діяльності за останні п'ять років: фінансовий директор ТОВ "Евролюшен Медіа", директор департаменту в ПАТ "Укртрансгаз", фінансовий директор ПРАТ "УКРАГРО НПК". Член наглядової ради перебував на посаді протягом одного року та півтора місяці.
08.06.2016 обрано Голова наглядової ради Чеканов Олександр Станіславович - -
-
0
Зміст інформації:
Обрано на посаду Голови наглядової ради Чеканова Олександра Станіславовича (фізична особа не надала згоди на розкриття своїх паспортних даних) терміном на три роки, у зв'язку із припиненням повноважень попереднього складу наглядової ради за рішенням Загальних зборів акціонерів. Дата прийняття рішення про обрання: 08.06.2016 р. Орган емітента який прийняв рішення: Загальні збори акціонерів ПАТ "БАРИШІВСЬКА СІЛЬГОСПХІМІЯ" обрали Чеканова О.С. членом наглядової ради 08.06.2016 р., а на засіданні наглядової ради ПАТ "БАРИШІВСЬКА СІЛЬГОСПХІМІЯ" 08.06.2016 р. Чеканов О.С. був обраний Головою наглядової ради згідно Статуту ПАТ "БАРИШІВСЬКА СІЛЬГОСПХІМІЯ". Частка, якою володіє посадова особа в статутному капіталі емітента, складає 0%; розмір пакета акцій емітента, який належить посадовій особі складає 0%. Посадова особа емітента непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Інші посади, які посадова особа обіймала протягом останніх п'яти років: начальник юридичного відділу у ПРАТ "УКРАГРО НПК", начальник юридичного відділу у ТОВ "НФ ТРЕЙДІНГ УКРАЇНА".
08.06.2016 обрано Член наглядової ради Сорокін Микола олександрович - -
-
0
Зміст інформації:
Обрано на посаду члена наглядової ради Сорокіна Миколу Олександровича (фізична особа не надала згоди на розкриття своїх паспортних даних) терміном на три роки, у зв'язку із припиненням повноважень попереднього складу наглядової ради за рішенням Загальних зборів акціонерів. Дата прийняття рішення про обрання: 08.06.2016 р. Орган емітента який прийняв рішення: Загальні збори акціонерів ПАТ "БАРИШІВСЬКА СІЛЬГОСПХІМІЯ". Частка, якою володіє посадова особа в статутному капіталі емітента, складає 0%; розмір пакета акцій емітента, який належить посадовій особі складає 0%. Посадова особа емітента непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Інші посади, які посадова особа обіймала протягом останніх п'яти років: директора департаменту з розвитку в ПРАТ "УКРАГРО НПК", начальник відділу розвитку дистрибуції ТОВ "НФ ТРЕЙДІНГ УКРАЇНА", член правління ПрАТ "УКРГАЗ-ЕНЕРГО".
08.06.2016 обрано Член наглядової ради Лаптєва Вікторія Павлівна - -
-
0
Зміст інформації:
Обрано на посаду члена наглядової ради Лаптєву Вікторію Павлівну (фізична особа не надала згоди на розкриття своїх паспортних даних) терміном на три роки, у зв'язку із припиненням повноважень попереднього складу наглядової ради за рішенням Загальних зборів акціонерів. Дата прийняття рішення про обрання: 08.06.2016 р. Орган емітента який прийняв рішення: Загальні збори акціонерів ПАТ "БАРИШІВСЬКА СІЛЬГОСПХІМІЯ". Частка, якою володіє посадова особа в статутному капіталі емітента, складає 0%; розмір пакета акцій емітента, який належить посадовій особі складає 0%. Посадова особа емітента непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Інші посади, які посадова особа обіймала протягом останніх п'яти років: фінансовий директор ТОВ "Евролюшен Медіа", директор департаменту в ПАТ "Укртрансгаз", фінансовий директор ПРАТ "УКРАГРО НПК".