Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація (XML)

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)


Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.
 
Голова правління       Кушніренко М.І.
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)
 
М.П. 22.04.2016
(дата)

Особлива інформація емітента

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "БАРИШІВСЬКА СІЛЬГОСПХІМІЯ"
2. Організаційно-правова форма емітента Публічне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження емітента 07500 смт Баришівка вулиця Комсомольська, 135Д
4. Код за ЄДРПОУ 05489326
5. Міжміський код та телефон, факс 4576 5 12 66 4576 5 12 98
6. Електронна поштова адреса
II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)
1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 22.04.2016
(дата)
2. Повідомлення опубліковано у
(номер та найменування офіційного друкованого видання) (дата)
 
3. Повідомлення розміщено на сторінці http://05489326.smida.gov.ua в мережі Інтернет 22.04.2016
(адреса сторінки) (дата)

Відомості про зміну власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій

№ з/п Дата зміни Дата повідомлення емітента особою, що здійснює облік права власності на акції в депозитарній системі або акціонером Повне найменування юридичної особи - власника пакета акцій або зазначення "фізична особа" Код за ЄДРПОУ - для юридичних осіб - резидентів або ідентифікаційний код з торговельного, судового або банківського реєстру країни, де офіційно зареєстрований іноземний суб'єкт господарської діяльності - для юридичних осіб - нерезидентів Розмір частки акціонера до зміни (у відсотках до статутного капіталу) Розмір частки акціонера після зміни (у відсотках до статутного капіталу)
1 2 3 4 5 6 7
1 20.04.2016 21.04.2016 ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРАГРО НПК" 31961067 88.5921 88.9102
Зміст інформації:
Емітентом було отримано 21.04.2016 р. реєстр власників іменних цінних паперів ПАТ "БАРИШІВСЬКА СІЛЬГОСПХІМІЯ" від депозитарної установи ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРСТВО "Національний депозитарій України" станом на 20.04.2016 р. Згідно реєстру власників іменних цінних паперів ПАТ "БАРИШІВСЬКА СІЛЬГОСПХІМІЯ" емітент повідомляє про наступні зміни, що відбулись у пакетах власників акцій емітента, яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій, а саме: збільшився розмір пакета голосуючих акцій акціонера - юридичної особи ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРАГРО НПК" (місцезнаходження: 19200, Україна, Черкаська обл., Жашківский р-н, м. Жашків, вул. Промислова, 1, код за ЄДРПОУ - 31961067), чий пакет голосуючих акцій становить 10 і більше відсотків. Розмір пакета акцій вказаного акціонера до зміни становив 52653 штук простих іменних акцій, що складало 88,5921 % від загальної кількості акцій емітента та становило 88,5921 % від загальної кількості голосуючих акцій емітента. Розмір пакета акцій вказаного акціонера після зміни становить 52842 штук простих іменних акцій, що складає 88,9102 % від загальної кількості акцій емітента та становить 88,9102 % від загальної кількості голосуючих акцій емітента.