Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація (XML)

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)


Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.
 
Голова правлiння       Кушнiренко М.I.
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)
 
М.П. 13.03.2015
(дата)

Особлива інформація емітента

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "БАРИШIВСЬКА СIЛЬГОСПХIМIЯ"
2. Організаційно-правова форма емітента Публічне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження емітента 07500 смт Баришiвка вул.Комсомольська, 135д
4. Код за ЄДРПОУ 05489326
5. Міжміський код та телефон, факс (4576) 5 17 95 (4576) 5 17 96
6. Електронна поштова адреса
II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)
1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 15.03.2015
(дата)
2. Повідомлення опубліковано у 51 (2055) газета «ВIДОМОСТI НКЦПФР» 17.03.2015
(номер та найменування офіційного друкованого видання) (дата)
 
3. Повідомлення розміщено на сторінці http://05489326.smida.gov.ua в мережі Інтернет 15.03.2015
(адреса сторінки) (дата)

Відомості про зміну власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій

№ з/п Дата зміни Дата повідомлення емітента особою, що здійснює облік права власності на акції в депозитарній системі або акціонером Повне найменування юридичної особи - власника пакета акцій або зазначення "фізична особа" Код за ЄДРПОУ - для юридичних осіб - резидентів або ідентифікаційний код з торговельного, судового або банківського реєстру країни, де офіційно зареєстрований іноземний суб'єкт господарської діяльності - для юридичних осіб - нерезидентів Розмір частки акціонера до зміни (у відсотках до статутного капіталу) Розмір частки акціонера після зміни (у відсотках до статутного капіталу)
1 2 3 4 5 6 7
1 05.03.2015 12.03.2015 ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 'УКРАГРО НПК' 31961067 86.178 88.592
Зміст інформації:
Емтiнетом було отримано 12.03.2015 р. перелiк акцiонерiв ПАТ "БАРИШIВСЬКА СIЛЬГОСПХIМIЯ" вiд депозитарної установи ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРСТВО "Нацiональний депозитарiй України" станом на 05.03.2015 р. Згiдно перелiку акцiонерiв ПАТ "БАРИШIВСЬКА СIЛЬГОСПХIМIЯ" емiтент повiдомляє про наступнi змiни, що вiдбулись у пакетах власникiв акцiй емiтента, яким належить 10 i бiльше вiдсоткiв голосуючих акцiй, а саме: збiльшився розмiр пакета голосуючих акцiй акцiонера - юридичної особи ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРАГРО НПК" (мiсцезнаходження: 19200, Україна, Черкаська обл., Жашкiвский р-н, м. Жашкiв, вул. Промислова, 1, код за ЄДРПОУ - 31961067), чий пакет голосуючих акцiй становить 10 i бiльше вiдсоткiв. Розмiр пакета акцiй вказаного акцiонера до змiни становив 51218 штук простих iменних акцiй, що складало процентному вiдношеннi до статутного капiталу емiтента 86,178%. Розмiр пакета акцiй вказаного акцiонера пiсля змiни становить 52653 штук простих iменних акцiй, що складає у процентному вiдношеннi до статутного капiталу емiтента 88,592 %.