Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація (XML)

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)


Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.
 
Голова Правлiння       Кушнiренко Микола Iванович
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)
 
М.П. 20.11.2018
(дата)

Особлива інформація емітента

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "БАРИШIВСЬКА СIЛЬГОСПХIМIЯ"
2. Організаційно-правова форма емітента Приватне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження емітента 07500 смт Баришiвка вул. Комсомольська, буд. 135Д
4. Ідентифікаційний код юридичної особи 05489326
5. Міжміський код та телефон, факс (+3804576) 5 17 95 (+3804576) 5 12 98
6. Електронна поштова адреса
II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)
1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 20.11.2018
(дата)
2. Повідомлення опубліковано у 223 Бюлетень "Вiдомостi Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку" 20.11.2018
(номер та найменування офіційного друкованого видання) (дата)
 
3. Повідомлення розміщено на сторінці http://05489326.smida.gov.ua в мережі Інтернет 23.11.2018
(адреса сторінки) (дата)

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення дії Зміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження) Посада Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Ідентифікаційний код юридичної особи Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)
1 2 3 4 5 6
19.11.2018 припинено повноваження заступник голови правлiння Грибов Дмитро Iгорович 05489326 0
Зміст інформації:
Припинено повноваження заступника голови правлiння Грибова Дмитра Iгоровича (фiзична особа не надала згоди на розкриття своїх паспортних даних) з "19" листопада 2018 р. Орган емiтента який прийняв рiшення: наглядова рада ПРАТ "БАРИШIВСЬКА СIЛЬГОСПХIМIЯ", протокол № 1 вiд "19" листопада 2018 року. Розмiр пакета акцiй або частки, якою володiє посадова особа в статутному капiталi ПРАТ "БАРИШIВСЬКА СIЛЬГОСПХIМIЯ" - 0%. Непогашенi судимостi за корисливi та посадовi злочини у посадової особи вiдсутнi. Iншi посади, якi посадова особа обiймала протягом останнiх п'яти рокiв:юрисконсульт ПРАТ "УКРАГРО НПК", заступник голови правлiння ПРАТ "БАРИШIВСЬКА СIЛЬГОСПХIМIЯ".
19.11.2018 обрано заступник голови правлiння Мiщенко Олена Валерiївна 05489326 0
Зміст інформації:
Обрано заступником голови правлiння ПРАТ "БАРИШIВСЬКА СIЛЬГОСПХIМIЯ" Мiщенко Олену Валерiївну (фiзична особа не надала згоди на розкриття своїх паспортних даних) з ""20" листопада 2018 року. Орган емiтента який прийняв рiшення: наглядова рада ПРАТ "БАРИШIВСЬКА СIЛЬГОСПХIМIЯ", протокол № 1 вiд "19" листопада 2018 року. Розмiр пакета або частки, якою володiє в статутному капiталi ПРАТ "БАРИШIВСЬКА СIЛЬГОСПХIМIЯ" - 0%. Непогашенi судимостi за корисливi та посадовi злочини у посадової особи вiдсутнi. Iншi посади, якi посадова особа обiймала останнi п'ять рокiв: юрисконсульт ПРАТ "УКРАГРО НПК", начальник юридичного вiддiлу фiлiї "Центр транспортної логiстики" ПАТ "Укрзалiзниця". Заступника голови правлiння ПРАТ "БАРИШIВСЬКА СIЛЬГОСПХIМIЯ" обрано до "20" листопада 2018 року.