Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація (XML)

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)


Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.
 
Голова Правління       Кушніренко М.І.
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)
 
М.П. 13.07.2018
(дата)

Особлива інформація емітента

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "БАРИШІВСЬКА СІЛЬГОСПХІМІЯ"
2. Організаційно-правова форма емітента Публічне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження емітента 07500 Київська обл., Баришівський район, селище міського типу Баришівка вул. Комсомольська, будинок 135Д
4. Код за ЄДРПОУ 05489326
5. Міжміський код та телефон, факс 0457651795 0457651795
6. Електронна поштова адреса
II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)
1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії
(дата)
2. Повідомлення опубліковано у
(номер та найменування офіційного друкованого видання) (дата)
 
3. Повідомлення розміщено на сторінці в мережі Інтернет
(адреса сторінки) (дата)

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення дії Зміни (призначено або звільнено) Посада Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Паспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи Володіє часткою в статутному капіталі емітента (у відсотках)
1 2 3 4 5 6
12.07.2018 припинено повноваження член Наглядової ради Чеканов Олександр Станіславович - -
-
0
Зміст інформації:
12.07.2018р. від ПРАТ "УКРАГРО НПК", акціонера ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "БАРИШІВСЬКА СІЛЬГОСПХІМІЯ", емітентом отримано повідомлення вх. номер 12/07/2018-1 від 12.07.2018р. про заміну члена Наглядової ради ПАТ "БАРИШІВСЬКА СІЛЬГОСПХІМІЯ" - представника акціонера ПРАТ "УКРАГРО НПК", а саме: відкликано (припинено повноваження) члена Наглядової ради ПАТ "БАРИШІВСЬКА СІЛЬГОСПХІМІЯ" - представника акціонера ПРАТ "УКРАГРО НПК" Чеканова Олександра Станіславовича. Особа не надала згоди на розкриття інших (в т.ч. паспортних) даних. Розмір пакета акцій або частки, якою володіє в статутному капіталі ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "БАРИШІВСЬКА СІЛЬГОСПХІМІЯ" - 0%. Непогашені судимості за корисливі та посадові злочини у особи відсутні. Чеканов Олександр Станіславович перебував на посаді члена Наглядової ради ПАТ "БАРИШІВСЬКА СІЛЬГОСПХІМІЯ" з 08.06.2016р. по 12.07.2018р.
12.07.2018 набуто повноважень член Наглядової ради Басараба Дмитро Троянович - -
-
0
Зміст інформації:
12.07.2018р. від ПРАТ "УКРАГРО НПК", акціонера ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "БАРИШІВСЬКА СІЛЬГОСПХІМІЯ", емітентом отримано повідомлення вх. номер 12/07/2018-1 від 12.07.2018р. про заміну члена Наглядової ради ПАТ "БАРИШІВСЬКА СІЛЬГОСПХІМІЯ" - представника акціонера ПРАТ "УКРАГРО НПК", а саме: на посаду члена Наглядової ради ПАТ "БАРИШІВСЬКА СІЛЬГОСПХІМІЯ" - представника акціонера ПРАТ "УКРАГРО НПК" призначено Басарабу Дмитра Трояновича. Особа не надала згоди на розкриття інших (в т.ч. паспортних) даних. Розмір пакета акцій або частки, якою володіє в статутному капіталі ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "БАРИШІВСЬКА СІЛЬГОСПХІМІЯ" - 0%. Непогашені судимості за корисливі та посадові злочини у особи відсутні. Протягом останніх п'яти років обіймав посади: в ПРАТ "УКРАГРО НПК" на посаді - заступник генерального директора з питань безпеки та в ТОВ "НФ ТРЕЙДІНГ УКРАЇНА" на посаді - начальник відділу з питань безпеки. Члена Наглядової ради ПАТ "БАРИШІВСЬКА СІЛЬГОСПХІМІЯ" Басарабу Дмитра Трояновича призначено до закінчення строку повноважень на який було призначено заміненого члена Наглядової ради ПАТ "БАРИШІВСЬКА СІЛЬГОСПХІМІЯ", тобто до 07.06.2019р.
12.07.2018 припинено повноваження голова Наглядової ради Чеканов Олександр Станіславович - -
-
0
Зміст інформації:
12.07.2018р. від ПРАТ "УКРАГРО НПК", акціонера ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "БАРИШІВСЬКА СІЛЬГОСПХІМІЯ", емітентом отримано повідомлення вх. номер 12/07/2018-1 від 12.07.2018р. про заміну члена Наглядової ради ПАТ "БАРИШІВСЬКА СІЛЬГОСПХІМІЯ" - представника акціонера ПРАТ "УКРАГРО НПК", а саме: відкликано (припинено повноваження) члена Наглядової ради ПАТ "БАРИШІВСЬКА СІЛЬГОСПХІМІЯ" - представника акціонера ПРАТ "УКРАГРО НПК" Чеканова Олександра Станіславовича, який був головою Нагладової ради ПАТ "БАРИШІВСЬКА СІЛЬГОСПХІМІЯ". Особа не надала згоди на розкриття інших (в т.ч. паспортних) даних. Розмір пакета акцій або частки, якою володіє в статутному капіталі ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "БАРИШІВСЬКА СІЛЬГОСПХІМІЯ" - 0%. Непогашені судимості за корисливі та посадові злочини у особи відсутні. Чеканов Олександр Станіславович перебував на посаді голови Наглядової ради ПАТ "БАРИШІВСЬКА СІЛЬГОСПХІМІЯ" з 08.06.2016р. по 12.07.2018р.
12.07.2018 обрано голова Наглядової ради Басараба Дмитро Троянович - -
-
0
Зміст інформації:
Протоколом Наглядової ради ПАТ "БАРИШІВСЬКА СІЛЬГОСПХІМІЯ" № 32 від 12.07.2018р. члена Наглядової ради ПАТ "БАРИШІВСЬКА СІЛЬГОСПХІМІЯ" Басарабу Дмитра Трояновича обрано Головою Наглядової ради ПАТ "БАРИШІВСЬКА СІЛЬГОСПХІМІЯ". Особа не надала згоди на розкриття інших (в т.ч. паспортних) даних. Розмір пакета акцій або частки, якою володіє в статутному капіталі ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "БАРИШІВСЬКА СІЛЬГОСПХІМІЯ" - 0%. Непогашені судимості за корисливі та посадові злочини у особи відсутні. Протягом останніх п'яти років обіймав посади: в ПРАТ "УКРАГРО НПК" на посаді - заступник генерального директора з питань безпеки та в ТОВ "НФ ТРЕЙДІНГ УКРАЇНА" на посаді - начальник відділу з питань безпеки. Голову Наглядової ради ПАТ "БАРИШІВСЬКА СІЛЬГОСПХІМІЯ" Басарабу Дмитра Трояновича обрано до закінчення строку повноважень поточного складу Наглядової ради ПАТ "БАРИШІВСЬКА СІЛЬГОСПХІМІЯ", тобто до 07.06.2019р.