Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Повідомлення про проведення загальних зборів
Дата проведення загальних зборів: 18.04.2018
Дата публікації 16.03.2018 12:45:49
Найменування емітента* Приватне акціонерне товариство "Баришівська сільгоспхімія"
Юридична адреса* 07500, Київська обл., смт. Баришівка, вул. Комсомольська, 135д
Керівник* Кушніренко Микола Іванович - Голова правління. Тел: (4576) 51266 (4576) 51298
E-mail* a_beglova@urozhai.ua
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР

 

 

Шановні акціонери ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "БАРИШIВСЬКА СIЛЬГОСПХIМIЯ"

 1. Наглядова Рада ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "БАРИШIВСЬКА СIЛЬГОСПХIМIЯ" повідомляє про проведення річних (чергових) Загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО акціонернОГО товариствА "БАРИШIВСЬКА СIЛЬГОСПХIМIЯ" (надалі – Товариство), код за ЄДРПОУ - 05489326, місцезнаходження – 07500,  Київська обл., Баришiвський р-н, смт Баришівка, вул. Комсомольська, 135Д.
 2. Загальні збори акціонерів ПРИВАТНОГО акціонернОГО товариствА «БАРИШIВСЬКА СIЛЬГОСПХIМIЯ»  відбудуться 18 квітня 2018 року об 11:30 год. за місцевим часом, місце проведення зборів знаходиться за адресою: 07500, Київська обл., Баришiвський р-н, смт Баришівка, вул. Богдана Хмельницького (бувша вулиця Комсомольська) буд. 21, в будівлі БЦПР «МРІЯ», глядацька зала №1.
 3. Реєстрація акціонерів для  участі у Загальних  зборах акціонерів відбудеться 18 квітня 2018 року з 11:00 до 11:25  год. за місцевим часом в місці проведення Загальних зборів акціонерів за адресою: 07500,  Київська обл., Баришiвський р-н, смт Баришівка, вул. Богдана Хмельницького (бувша вулиця Комсомольська), буд. 21, в будівлі БЦПР «МРІЯ», глядацька зала №1. Для реєстрації учасникам Загальних зборів акціонерів необхідно мати: акціонерам – паспорт, представникам – паспорт і довіреність на право участі у зборах, засвідчену відповідно до вимог чинного законодавства; представникам - керівникам акціонера-юридичної особи – паспорт та витяг із Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.
 4. Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах – станом на 24-у годину 12 квітня 2018  р.

5. Перелік питань, включених до проекту порядку денного:

 1. Про  передачу  повноважень лічильної комісії депозитарній установі та затвердження умов договору із депозитарною установою про передачу їй повноважень  лічильної комісії.
 2. Порядок та спосіб засвідчення бюлетенів для голосування та бюлетенів для кумулятивного голосування.
 3. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради за  2017 рік.
 4. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту виконавчого органу за  2017 рік.
 5. Затвердження річного звіту товариства за  2017 рік.
 6. Розподіл прибутку і збитків товариства за 2017 рік.

Проекти рішень по питанням включеним до проекту порядку денного:

 1. Перше  питання: Про  передачу  повноважень лічильної комісії депозитарній установі та затвердження умов договору із депозитарною установою про передачу їй повноважень  лічильної комісії.

Проект рішення:  Передати повноваження лічильної комісії депозитарній установі - ТОВАРИСТВУ ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМЕКС-ФІНАНС" (ідентифікаційний код юридичної особи 24381627) та затвердити умови договору з ТОВ "КОМЕКС-ФІНАНС" про передачу йому повноважень  лічильної комісії.

2. Друге питання:

Проект рішення: 1. Затвердити порядок та спосіб засвідчення бюлетенів для голосування та бюлетенів для кумулятивного голосування, який визначений Наглядовою радою Товариства (Протокол №30 від 01.03.2018 року), а саме:

1) Порядок засвідчення бюлетенів:  під час реєстрації акціонерів та їх представників, Голова реєстраційної комісії встановлює відповідність виготовлених для видачі акціонерам бюлетенів для голосування та бюлетенів для кумулятивного голосування із затвердженими Наглядовою радою формою і текстом бюлетенів.

2) Спосіб засвідчення бюлетенів: після встановлення відповідності виготовлених для видачі акціонерам бюлетенів для голосування та бюлетенів для кумулятивного голосування із затвердженими Наглядовою радою формою і текстом бюлетенів, Голова реєстраційної комісії засвідчує бюлетені шляхом їх підписання. У випадку якщо Головою реєстраційної комісії встановлено, що бюлетені не відповідають затвердженими Наглядовою радою формі і тексту бюлетенів, Голова реєстраційної комісії ставить позначку на кожному такому бюлетені «Не дійсний» та власний підпис. В протоколі Реєстраційної комісії зазначаються відомості про недійсні бюлетені.

2. Постановити, що затверджувані порядок і спосіб засвідчення бюлетенів для голосування та бюлетенів для кумулятивного голосування дійсні і є обов’язковими до виконання для всіх наступних загальних зборів акціонерів Товариства.

3. Третє питання: Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради за 2017 рік.

Проект рішення:

Затвердити звіт наглядової ради за 2017 рік.

 1. Четверте питання: Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту виконавчого органу 2017 рік.

Проект рішення:

Затвердити звіт правління за 2017 рік.

5.П'яте питання: Затвердження річного звіту товариства за  2017 рік.

Проект рішення:

Затвердити річний звіт товариства за  2017 рік.

6.Шосте питання Розподіл прибутку і збитків товариства за 2017 рік.

Проект рішення: Покрити збитки за 2017 рік в розмірі 132 тис. грн. за рахунок прибутків майбутніх періодів.

6.Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: http://05489326.smida.gov.ua.

7. Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів наступний: Від дати надіслання Товариством повідомлення про проведення Загальних зборів акціонерів до 17 квітня 2018 року (включно), акціонери мають право ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, за місцезнаходженням Товариства: 07500,  Київська обл., Баришiвський р-н, смт Баришівка, вул. Комсомольська (нині вулиця Богдана Хмельницького), 135Д, в кімнаті № 1,  в робочі дні (понеділок - п’ятниця) з 10.00 до 15.00 (обідня перерва з 12.00 до 13.00), а в день проведення Загальних зборів акціонерів (18 квітня 2018 року) – за місцем їх проведення за адресою: 07500,  Київська обл., Баришiвський р-н, смт Баришівка, вул. Богдана Хмельницького (бувша вулиця Комсомольська), буд. 21, в будівлі БЦПР «МРІЯ», глядацька зала №1. Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Голова правління Кушніренко М.І. (надалі - відповідальна особа), контактний тел.: (04576) 5-12-66.

Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до Загальних зборів акціонерів (надалі-матеріали): акціонер (представник) звертається до відповідальної особи за зазначеними вище відповідною адресою та час; надає паспорт (для представника - паспорт та довіреність з відповідними правами); відповідальна особа надає матеріали; після ознайомлення акціонер (представник) повертає матеріали відповідальній особі в повному об’ємі.

Акціонери мають право надсилати Товариству письмові питання щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів та порядку денного загальних зборів до дати проведення загальних зборів.

Товариство до початку Загальних зборів акціонерів надає відповіді на письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів акціонерів та порядку денного Загальних зборів акціонерів до дати проведення зборів. Товариство може надати одну загальну відповідь на всі запитання однакового змісту.

      Кожен акціонер до проведення Зборів акціонерів має право:  за запитом, поданим у вищевказаному порядку, ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань проекту порядку денного Загальних зборів акціонерів і з проектами рішень; внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного товариства, а також щодо нових кандидатів до складу органів товариства в обсязі та порядку згідно статті 38 Закону України "Про акціонерні товариства".

Пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів акціонерів вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів акціонерного товариства, а щодо кандидатів до складу органів товариства - не пізніше ніж за сім днів до дати проведення загальних зборів. Пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків голосуючих акцій, підлягають обов'язковому включенню до проекту порядку денного загальних зборів.

Пропозиція до проекту порядку денного Зборів акціонерів подається в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення, а також кількості, типу та/або класу акцій, що належать кандидату, який пропонується цим акціонером до складу органів. Зміни до проекту порядку денного Зборів вносяться лише шляхом включення нових питань та проектів рішень із запропонованих питань. Оскарження акціонером рішення Наглядової Ради про відмову у включенні його пропозицій до проекту порядку денного до суду не зупиняє проведення Зборів акціонерів.

      Порядок участі та голосування на Загальних зборах акціонерів за довіреністю: У Загальних зборів акціонерів можуть брати участь особи, включені до переліку акціонерів, які мають право на таку участь, або їх представники. Для реєстрації учасникам Загальних зборів акціонерів необхідно мати паспорт, а для представників акціонерів - також документи, що підтверджують їх повноваження. Для керівника акціонера - юридичної особи - паспорт та витяг (виписку) з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань. Для інших представників акціонера - паспорт та засвідчену згідно з чинним законодавством України довіреність на право участі та голосування на Загальних зборів акціонерів. Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборів акціонерів може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань, порядку денного загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на Загальних зборів акціонерів представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на загальних зборах акціонерів на свій розсуд. Надання довіреності на право участі та голосування на Зборах акціонерів не виключає право участі на цих зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.

 1. Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн)*

Найменування показника

період

звітний

попередній

Усього активів  

-

-

Основні засоби  (за залишковою вартістю)

-

-

Запаси 

-

-

Сумарна дебіторська заборгованість  

687

861

Гроші та їх еквіваленти

82

38

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

696

828

Власний капітал 

711

843

Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал

15

15

Довгострокові зобов'язання і забезпечення

7

7

Поточні зобов'язання і забезпечення

51

50

Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)

-132

-87

Середньорічна кількість акцій (шт.) 

59433

59433

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн)

-2

-1

 

 

8. Повідомлення про проведення загальних зборів опубліковано

в Бюлетені "Відомості Національної комісії

з цінних паперів та фондового ринку" № 52

від 16.03.2018 р.

____________________________________________

(дата, номер та найменування офіційного

друкованого органу (видання))

 

 

 

 

Підтверджую достовірність інформації,

що міститься у повідомленні.

 

 

Голова правління

 

______________

(підпис)

 

Кушнірнко М.І.

(ініціали та прізвище керівника)

 

 

 

 

 

16.03.2018 р.

(дата)

 

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні
Найменування посади Голова правління Кушніренко Микола Іванович
(підпис) (ініціали та прізвище керівника)
М.П. 16.03.2018
(дата)