Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Повідомлення про проведення загальних зборів
Дата проведення загальних зборів: 24.04.2017
Дата публікації 24.03.2017 09:41:03
Найменування емітента* Приватне акціонерне товариство "Баришівська сільгоспхімія"
Юридична адреса* 07500, Київська обл., смт. Баришівка, вул. Комсомольська, 135д
Керівник* Кушніренко Микола Іванович - Голова правління. Тел: (4576) 51266 (4576) 51298
E-mail* a_beglova@urozhai.ua
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР

Шановні акціонери! Наглядова Рада ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "БАРИШIВСЬКА СIЛЬГОСПХIМIЯ" повідомляє про проведення річних (чергових) Загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "БАРИШIВСЬКА СIЛЬГОСПХIМIЯ" (надалі – Товариство), код за ЄДРПОУ - 05489326, місцезнаходження – 07500,  Київська обл., Баришiвський р-н, смт Баришівка, вул. Комсомольська, 135Д:

1. Загальні збори акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАРИШIВСЬКА СIЛЬГОСПХIМIЯ» відбудуться 24 квітня 2017 року об 11:30 год. за місцевим часом, місце проведення зборів знаходиться за адресою: 07500, Київська обл., Баришiвський р-н, смт Баришівка, вул. Богдана Хмельницького (бувша вулиця Комсомольська) буд. 21, в будівлі БЦПР «МРІЯ», глядацька зала №1.

2. Реєстрація учасників для  участі у Загальних  зборах акціонерів відбудеться 24 квітня 2017 року з 11:00 до 11:25  год. за місцевим часом в місці проведення зборів за адресою: 07500,  Київська обл., Баришiвський р-н, смт Баришівка, вул. Богдана Хмельницького (бувша вулиця Комсомольська), буд. 21, в будівлі БЦПР «МРІЯ», глядацька зала №1. Для реєстрації учасникам загальних зборів необхідно мати: акціонерам – паспорт, представникам – паспорт і довіреність на право участі у зборах, засвідчену відповідно до вимог чинного законодавства; представникам - керівникам акціонера-юридичної особи – паспорт та витяг із Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

3. Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах – станом на 24-у годину 18 квітня 2017 р.

4. Перелік питань проекту порядку денного: 1) Про  передачу  повноважень лічильної комісії депозитарній установі та затвердження умов договору із депозитарною установою про передачу їй повноважень  лічильної комісії. 2) Порядок та спосіб засвідчення бюлетенів для голосування та бюлетенів для кумулятивного голосування. 3) Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради за  2016 рік. 4) Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту виконавчого органу за  2016 рік. 5) Затвердження річного звіту товариства за  2016 рік. 6) Розподіл прибутку і збитків товариства за 2016 рік.

5. Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів наступний: з документами та матеріалами щодо питаньпорядку денного, акціонери та уповноважені особи можуть ознайомитись за місцезнаходженням Товариства: 07500,Київська обл., Баришiвський р-н, смт Баришівка, вул. Комсомольська (нині вулиця Богдана Хмельницького), 135Д, в кімнаті № 1,в робочі дні (понеділок - п’ятниця) з 10.00 до 15.00 (обідня перерва з 12.00 до 13.00), а в день проведення загальних зборів - за місцем їх проведення за адресою: 07500,Київська обл., Баришiвський р-н, смт Баришівка, вул. Богдана Хмельницького (бувша вулиця Комсомольська), буд. 21, в будівлі БЦПР «МРІЯ», глядацька зала №1. Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Голова правління Кушніренко М.І., контактний тел.: (04576) 5-12-66.

  1. Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: http://05489326.smida.gov.ua.
  2. Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн.)

Найменування показника

період

2016

2015

Усього активів  

-

-

Основні засоби  

-

-

Довгострокові фінансові інвестиції  

-

-

Запаси 

-

5

Сумарна дебіторська заборгованість  

861

1366

Грошові кошти та їх еквіваленти 

38

36

Нерозподілений прибуток 

828

915

Власний капітал 

843

930

Статутний капітал 

15

15

Довгострокові зобов'язання 

7

9

Поточні зобов'язання 

50

469

Чистий прибуток (збиток) 

-87

-157

Середньорічна кількість акцій (шт.) 

-

-

Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.) 

-

-

Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду 

-

-

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 

4

4

 

8. Повідомлення про проведення загальних зборів опубліковано

в Бюлетені "Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку" № 57 від 24.03.2017 р. ____________________________________________

(дата, номер та найменування офіційного

друкованого органу (видання))

 

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні.

Голова правління                             ______________               М.І. Кушніренко

Найменування посади                        (підпис)                           (ініціали та прізвище керівника)

                                                                    

                                                                     М. П.                          24.03.2017 р.

                                                                                                            (дата)

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні
Найменування посади Голова правління Кушніренко Микола Іванович
(підпис) (ініціали та прізвище керівника)
М.П. 24.03.2017
(дата)