Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Повідомлення про проведення загальних зборів
Дата проведення загальних зборів: 08.06.2016
Дата публікації 20.05.2016 13:09:04
Найменування емітента* Публічне акціонерне товариство "Баришівська сільгоспхімія"
Юридична адреса* 07500, Київська обл., смт. Баришівка, вул. Комсомольська, 135д
Керівник* Кушніренко Микола Іванович - Голова правління. Тел: (4576) 5-12-66
E-mail* a_beglova@urozhai.ua
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР

Публічне акціонерне товариство "БАРИШIВСЬКА СIЛЬГОСПХIМIЯ" (надалі – Товариство), код за ЄДРПОУ - 05489326, місцезнаходження – 07500,  Київська обл., Баришiвський р-н, смт Баришівка, вул. Комсомольська, 135Д, повідомляє:

 1. Загальні збори акціонерів ПАТ «БАРИШIВСЬКА СIЛЬГОСПХIМIЯ» відбудуться 08 червня 2016 року об 12:00 год. за місцевим часом, місце проведення зборів знаходиться за адресою: 07500, Київська обл., Баришiвський р-н, смт Баришівка, вул. Богдана Хмельницького (бувша вулиця Комсомольська) буд. 21, в будівлі БЦПР «МРІЯ», актова зала №1.
 2. Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах – 02 червня 2016  р.
 3. Реєстрація учасників для  участі у Загальних  зборах акціонерів відбудеться 08 червня 2015 року з 11:00 до 11:55  год. за місцевим часом в місці проведення зборів за адресою: 07500,  Київська обл., Баришiвський р-н, смт Баришівка, вул. Богдана Хмельницького (бувша вулиця Комсомольська), буд. 21, в будівлі БЦПР «МРІЯ», актова зала №1. Для реєстрації учасникам загальних зборів необхідно мати: акціонерам – паспорт, представникам – паспорт і довіреність на право участі у зборах, оформлену відповідно до вимог чинного законодавства.

4. Перелік питань, що виноситься на голосування, згідно з порядком денним:

 1. Про  передачу  повноважень лічильної комісії депозитарній установі та затвердження умов договору із депозитарною установою про передачу їй повноважень  лічильної комісії.
 2. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради за  2015 рік.
 3. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту виконавчого органу за  2015 рік.
 4. Затвердження річного звіту товариства за  2015 рік.
 5. Розподіл прибутку і збитків товариства за 2015 рік.
 6. Про визначення типу Товариства.
 7. Про зміну найменування Товариства.
 8. Про затвердження нової редакції  статуту Товариства.
 9. Про надання повноважень на підписання Статуту Товариства у новій  редакції.
 10. Про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.
 11. Про обрання членів Наглядової ради Товариства.
 12.  Затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами наглядової ради.
 13. Про попереднє схвалення значних правочинів.
 14. Про ліквідацію товариства, обрання ліквідаційної комісії, затвердження порядку та строків ліквідації, порядку розподілу між акціонерами майна, що залишається після задоволення вимог кредиторів.
 1. Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів наступний: з документами та матеріалами щодо питань порядку денного, акціонери та уповноважені особи можуть ознайомитись за місцезнаходженням Товариства: 07500,  Київська обл., Баришiвський р-н, смт Баришівка, вул. Комсомольська (нині вулиця Богдана Хмельницького), 135Д, в кімнаті № 1,  в робочі дні (понеділок - п’ятниця) з 10.00 до 16.00 (обідня перерва з 12.00 до 13.00), а в день проведення загальних зборів - за місцем їх проведення за адресою: 07500,  Київська обл., Баришiвський р-н, смт Баришівка, вул. Богдана Хмельницького (бувша вулиця Комсомольська), буд. 21, в будівлі БЦПР «МРІЯ», актова зала №1. Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Голова правління Кушніренко М.І., контактний тел.: (04576) 5-12-66.
 2. Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн.)

Найменування показника

період

2015

2014

Усього активів  

-

2938

Основні засоби  

-

2647

Довгострокові фінансові інвестиції  

-

-

Запаси 

5

5

Сумарна дебіторська заборгованість  

1366

279

Грошові кошти та їх еквіваленти 

36

6

Нерозподілений прибуток 

915

1072

Власний капітал 

930

1087

Статутний капітал 

15

15

Довгострокові зобов'язання 

9

7

Поточні зобов'язання 

469

1844

Чистий прибуток (збиток) 

-157

-133

Середньорічна кількість акцій (шт.) 

-

-

Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.) 

-

-

Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду 

-

-

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 

4

4

7. Повідомлення про проведення загальних зборів опубліковано (дата, номер та найменування офіційного

друкованого органу (видання) 27.04.2016 р. в Бюлетені «ЦІННІ ПАПЕРИ УКРАЇНИ» № 77 від 27 квітня 2016 р.

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні
Найменування посади Голова правління Кушніренко Микола Іванович
(підпис) (ініціали та прізвище керівника)
М.П. 20.05.2016
(дата)