Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Повідомлення про проведення загальних зборів
Дата проведення загальних зборів: 20.04.2015
Дата публікації 18.03.2015 12:56:57
Найменування емітента* Публічне акціонерне товариство "Баришівська сільгоспхімія"
Юридична адреса* 07500, Київська обл., смт. Баришівка, вул. Комсомольська, 135д
Керівник* Кушніренко Микола Іванович - Голова правління. Тел: 0447651795
E-mail* a_beglova@urozhai.ua
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР
Шановний акціонере! ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "БАРИШIВСЬКА СIЛЬГОСПХIМIЯ" (надалі – Товариство), код за ЄДРПОУ - 05489326, місцезнаходження – 07500, Київська обл., Баришiвський р-н, смт Баришівка, вул. Комсомольська, 135Д, повідомляє: 1. Загальні збори акціонерів ПАТ «БАРИШIВСЬКА СIЛЬГОСПХIМIЯ» відбудуться 20 квітня 2015 року об 12:15 год. за місцевим часом, місце проведення зборів знаходиться за адресою: 07500, Київська обл., Баришiвський р-н, смт Баришівка, буд. 21, в будівлі БЦПР «МРІЯ», актова зала №1. 2. Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах – 14 квітня 2015 р. 3. Реєстрація учасників для участі у Загальних зборах акціонерів відбудеться 20 квітня 2015 року з 11:00 до 12:00 год. за місцевим часом в місці проведення зборів за адресою: 07500, Київська обл., Баришiвський р-н, смт Баришівка, вул. Комсомольська, буд. 21, в будівлі БЦПР «МРІЯ», актова зала №1. Для реєстрації учасникам загальних зборів необхідно мати: акціонерам – паспорт, представникам – паспорт і довіреність на право участі у зборах, оформлену відповідно до вимог чинного законодавства. 4. Перелік питань, що виноситься на голосування, згідно з порядком денним: 1. Про передачу повноважень лічильної комісії депозитарній установі та затвердження умов договору із депозитарною установою про передачу їй повноважень лічильної комісії. 2. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради за 2014 рік. 3. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту виконавчого органу за 2014 рік. 4. Затвердження річного звіту товариства за 2014 рік. 5. Розподіл прибутку і збитків товариства за 2014 рік. 6. Про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства. 7. Про обрання членів Наглядової ради Товариства. 8. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства. 9. Про попереднє схвалення значних правочинів. 10. Про зміну місцезнаходження Товариства. 11. Про внесення змін до статуту (викладення статуту у новій редакції). 5. Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів наступний: з документами та матеріалами щодо питань порядку денного, акціонери та уповноважені особи можуть ознайомитись за місцезнаходженням Товариства: 07500, Київська обл., Баришiвський р-н, смт Баришівка, вул. Комсомольська, 135Д, в кімнаті № 1, в робочі дні (понеділок - п’ятниця) з 10.00 до 16.00 (обідня перерва з 12.00 до 13.00), а в день проведення загальних зборів - за місцем їх проведення за адресою: 07500, Київська обл., Баришiвський р-н, смт Баришівка, вул. Комсомольська, буд. 21, в будівлі БЦПР «МРІЯ», актова зала №1. Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Кушніренко М.І., контактний тел.: (04576) 5-12-66. 6. Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн.) Найменування показника період 2014 2013 Усього активів 2939 3152 Основні засоби 2618 2867 Довгострокові фінансові інвестиції - - Запаси 6 14 Сумарна дебіторська заборгованість 309 90 Грошові кошти та їх еквіваленти 5,6 3 Нерозподілений прибуток 1072 1205 Власний капітал 1087 1220 Статутний капітал 15 15 Довгострокові зобов'язання - - Поточні зобов'язання 1845 1925 Чистий прибуток (збиток) -133 -4 Середньорічна кількість акцій (шт.) - - Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.) - - Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду - - Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 4 4
Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні
Найменування посади Голова правління Кушніренко Микола Іванович
(підпис) (ініціали та прізвище керівника)
М.П. 18.03.2015
(дата)