Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Повідомлення про проведення загальних зборів
Дата здійснення дії: 19.09.2014
Дата публікації 19.09.2014 15:12:16
Найменування емітента* Публічне акціонерне товариство "Баришівська сільгоспхімія"
Юридична адреса* 07500, Київська обл., смт. Баришівка, вул. Комсомольська, 135д
Керівник* Пушкар Вячеслав Миколайович - Голова правління. Тел: 0447651795
E-mail* a_beglova@urozhai.ua
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР
Шановний акціонере!
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "БАРИШIВСЬКА СIЛЬГОСПХIМIЯ" (надалі – Товариство), код за ЄДРПОУ - 05489326, місцезнаходження – 07500, Київська обл., Баришiвський р-н, смт Баришівка, вул. Комсомольська, 135Д, повідомляє:
Загальні збори акціонерів відбудуться 21 жовтня 2014 року об 13:00 год. за місцевим часом, місце проведення зборів знаходиться за адресою: 07500, Київська обл., Баришiвський р-н, смт Баришівка, буд. 21, в будівлі БЦПР «МРІЯ», актова зала №1.
Реєстрація учасників для участі у Загальних зборах акціонерів відбудеться 21 жовтня 2014 року з 11:30 до 12:30 год. за місцевим часом в місці проведення зборів за адресою: 07500, Київська обл., Баришiвський р-н, смт Баришівка, вул. Комсомольська, буд. 21, в будівлі БЦПР «МРІЯ», актова зала №1. Для реєстрації учасникам загальних зборів необхідно мати: акціонерам – паспорт, представникам – паспорт і довіреність на право участі у зборах, оформлену відповідно до вимог чинного законодавства.
Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах – 15 жовтня 2014 р.

Перелік питань, що виноситься на голосування, згідно з порядком денним:
1. Про передачу повноважень лічильної комісії депозитарній установі та затвердження умов договору із депозитарною установою про передачу їй повноважень лічильної комісії.
2. Про затвердження регламенту зборів (прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів).
3. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради за 2012 та 2013 роки.
4. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту виконавчого органу за 2012 та 2013 роки.
5. Затвердження річного звіту товариства за 2012 та 2013 роки.
6. Розподіл прибутку і збитків товариства за 2012 та 2013 роки.
7. Прийняття рішення про вчинення значних правочинів.
8. Про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.
9. Про обрання членів Наглядової ради Товариства.
10. Затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами наглядової ради.
11. Про ліквідацію товариства, обрання ліквідаційної комісії, затвердження порядку та строків ліквідації, порядку розподілу між акціонерами майна, що залишається після задоволення вимог кредиторів.
Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів наступний: з документами та матеріалами щодо питань порядку денного, акціонери та уповноважені особи можуть ознайомитись за місцезнаходженням Товариства: 07500, Київська обл., Баришiвський р-н, смт Баришівка, вул. Комсомольська, 135Д, в кімнаті № 1, в робочі дні (понеділок - п’ятниця) з 10.00 до 16.00 (обідня перерва з 12.00 до 13.00), а в день проведення загальних зборів - за місцем їх проведення за адресою: 07500, Київська обл., Баришiвський р-н, смт Баришівка, вул. Комсомольська, буд. 21, в будівлі БЦПР «МРІЯ», актова зала №1. Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Пушкар В.М., контактний тел.: (04576) 5-12-66.
Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн.)
Найменування показника період
2013 2012 2011
Усього активів 3152 2427 1596
Основні засоби 2867 2318 1574
Довгострокові фінансові інвестиції - - -
Запаси 14 - -
Сумарна дебіторська заборгованість 90 107 20
Грошові кошти та їх еквіваленти 3 2 2
Нерозподілений прибуток 1205 1209 1319
Власний капітал 1220 1224 1334
Статутний капітал 14,5 14,5 14,5
Довгострокові зобов'язання - - -
Поточні зобов'язання 1925 1196 255
Чистий прибуток (збиток) -4 -110 -155
Середньорічна кількість акцій (шт.) - - -
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.) - - -
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду - - -
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 4 4 4
Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні
Найменування посади Голова правління Пушкар Вячеслав Миколайович
(підпис) (ініціали та прізвище керівника)
М.П. 19.09.2014
(дата)