Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Повідомлення про проведення загальних зборів
Дата здійснення дії: 13.09.2011
Дата публікації 19.09.2011 19:01:00
Найменування емітента* Відкрите акціонерне товариство "Баришівська сільгоспхімія"
Юридична адреса* Київська обл., смт. Баришівка, вул. Червоноармійська, 1, 07500
Керівник* Карабань Валерій Андрійович - Голова правління. Тел: 0447651795
E-mail* vathimia@emitent.net.ua
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР
1. Позачергові загальні збори акціонерів ВІДКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА „Баришівська сільгоспхімія”, код ЄДРПОУ 05489326, місцезнаходження: 07500, Україна, Київська обл., смт. Баришівка, вул. Червоноармійська, буд. 1 (один) (далі – «Товариство») відбудуться «20» жовтня 2011 року о 12:30 за адресою: Україна, Київська обл., смт. Баришівка, вул. Комсомольська, буд. 21, в будівлі БЦПР «МРІЯ» в приміщенні актового залу.
2. Реєстрація акціонерів буде здійснюватись з 11:00 до 12:00 в день проведення зборів за місцем їх проведення.
3. Перелік акціонерів, які мають право брати участь у Загальних зборах акціонерів, буде складено на 24 годину «14» жовтня 2011 року.
4. Перелік питань, що виносяться на голосування:

Порядок денний:
1. Про передачу повноважень лічильної комісії реєстратору та затвердження умов договору с реєстратором про передачу йому повноважень лічильної комісії.
2. Про обрання голови та секретаря зборів.
3. Про припинення повноважень членів спостережної ради.
4. Про утворення та встановлення кількісного складу наглядової ради.
5. Про обрання членів наглядової ради.
6. Про обрання голови наглядової ради.
7. Про затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладаються з членами наглядової ради.
8. Про обрання особи, що уповноважена на підписання цивільно-правових договорів з членами наглядової ради.
9. Про припинення повноважень та обрання голови і членів виконавчого органу.
10. Про затвердження умов контракту, який укладається із головою правління, встановлення розміру його винагороди.

5. Акціонерам надається можливість ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, у робочі дні тижня з 9-00 по 18-00 безпосередньо за місцезнаходження Товариства: Україна, Київська обл., смт. Баришівка, вул. Червоноармійська, буд. 1. Посадова особа Товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Голова правління Карабань В.А.
6. Повідомлення про проведення позачергових загальних зборів опубліковано: Бюлетень. Цінні папери України №171 (3222) від 13.09.2011.


Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні
Найменування посади Голова правління Карабань Валерій Андрійович
(підпис) (ініціали та прізвище керівника)
М.П. 19.09.2011
(дата)