Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Повідомлення про проведення загальних зборів
Дата здійснення дії: 01.03.2011
Дата публікації 18.03.2011 09:25:52
Найменування емітента* Відкрите акціонерне товариство "Баришівська сільгоспхімія"
Юридична адреса* Київська обл., смт. Баришівка, вул. Червоноармійська, 1, 07500
Керівник* Карабань Валерій Андрійович - Голова правління. Тел: 0447651795
E-mail* vathimia@emitent.net.ua
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР
1. Загальні збори відбудуться 07.04.2011 об 11.00 годині за адресою: Київська область, смт.Баришівка, вул. Комсомольська, 21, в будівлі БЦПР «МРІЯ» в актовому залі.
2. Реєстрація акціонерів почнеться о 10.00 і закінчиться за 15 хвилин до початку зборів. Для реєстрації та участі у зборах при собі необхідно мати паспорт або документ, що посвідчує особу, представники акціонерів - паспорт або документ, що посвідчує особу, та доручення на передачу їм права участі у загальних зборах акціонерів, оформлене згідно з чинним законодавством України.
3. Дата складання переліку акціонерів , які мають право на участь у загальних зборах - 07.04.2011р.
4. Перелік питань, що виносяться на голосування, згідно з порядком денним :

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
1. Звіт Правління ВАТ про підсумки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2010р. та основні напрямки діяльності у 2011р;
2. Про переобрання лічильної комісії та затвердження її складу;
3. Про переобрання органів управління ВАТ «Баришівська Сільгоспхімія»;
4. Прийняття рішення про зміну типу товариства;
5. Про внесення змін та доповнень до Статуту ВАТ «Баришівська Сільгоспхімія» згідно до вимог нового законодавства та затвердження нової редакції Статуту;
6. Затвердження положень про загальні збори, наглядову раду, виконавчий орган та ревізійну комісію (ревізора) товариства, а також внесення змін до них;
7. Прийняття рішення про перехід від існування документарної форми акцій у бездокументарну форму акцій;
8. Затвердження річного звіту товаритсва;
9. Прийяття рішення про проходження процедури лістингу на фондовій біржі;
10. Прийняття рішення про залучення інвесторів, можливу зміну спеціалізації та здійснення значного правочину, або наміру здійснення такого правочину в майбутньому;

5. Повідомлення про проведення загальних зборів опубліковано:
Відомості Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку №40(1045) від 01.03.2011р.
Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні
Найменування посади Голова правління Карабань Валерій Андрійович
(підпис) (ініціали та прізвище керівника)
М.П. 18.03.2011
(дата)