Ми робимо
інформацію доступною
Дата розміщення:  15.03.2019 17:34:01
Дата здійснення дії: 15.04.2019
Вид інформації:  Повідомлення про проведення загальних зборів
Повне найменування:  ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "БАРИШІВСЬКА СІЛЬГОСПХІМІЯ"
Код за ЄДРПОУ:  05489326
Текст повідомлення: 

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "БАРИШIВСЬКА СIЛЬГОСПХIМIЯ" (надалі – Товариство), код за ЄДРПОУ- 05489326, місцезнаходження – 07500, Київська обл., Баришiвський р-н, смт. Баришівка, вул. Комсомольська, 135Д повідомляє, що річні загальні збори акціонерів відбудуться 15 квітня 2019 року о 11:30 год. за адресою: 07500, Київська обл., Баришiвський р-н, смт Баришівка, вул. Богдана Хмельницького буд. 21, в будівлі БЦПР «МРІЯ», глядацька зала №1.

 

Перелік питань проекту порядку денного:

 

 1. Обрання лічильної комісії загальних зборів акціонерів Товариства.
 2. Затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування.
 3. Обрання голови та секретаря загальних зборів акціонерів Товариства. 
 4. Затвердження регламенту загальних зборів акціонерів Товариства.
 5. Звіт Виконавчого органу Товариства за 2018 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.
 6. Звіт Наглядової ради Товариства за 2018 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.
 7. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, звіту Виконавчого органу.
 8. Розгляд висновків зовнішнього аудиту та затвердження заходів за результатами його розгляду.
 9. Затвердження річного звіту Товариства за 2018 рік.
 10. Розподіл прибутку і збитків Товариства за 2018 рік з урахуванням вимог, передбачених законом.
 11. Припинення повноважень Наглядової ради Товариства.
 12. Обрання Наглядової ради Товариства.
 13. Затвердження умов цивільно-правових договорів з членами Наглядової Ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди та визначення особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з ними.
 14. Внесення змін до Статуту Товариства шляхом затвердження його у новій редакції та визначення особи, уповноваженої на його підписання та здійснення його державної реєстрації. Визначення дати набрання чинності рішення про внесення змін до Статуту Товариства.
 15. Затвердження правочинів, які були вчинені у 2018 році.

 

 

Реєстрація учасників відбуватиметься 15 квітня 2019 року з 11:00 год. до 11:25 год. за місцем проведення зборів.

Для реєстрації учасникам загальних зборів необхідно мати: акціонерам – паспорт; представникам акціонерів – паспорт і довіреність на право участі у зборах, оформлену відповідно до вимог чинного законодавства; особам, які представляють юридичні особи без довіреності – протокол про призначення на посаду, чинний витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (для нерезидентів юридичних осіб – легалізовані документи про державну реєстрацію та про призначення на посаду), паспорт.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах 09 квітня 2019 р.

Від дати надіслання Товариством повідомлення про проведення загальних зборів до 14 квітня 2019 року (включно), акціонери мають право ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, за місцезнаходженням Товариства: 07500,  Київська обл., Баришiвський р-н, смт Баришівка, вул. Комсомольська (нині вулиця Богдана Хмельницького), 135Д, в кімнаті № 1,  в робочі дні (понеділок - п’ятниця) з 10.00 до 15.00 (обідня перерва з 12.00 до 13.00), а в день проведення Загальних зборів акціонерів (18 квітня 2018 року) – за місцем їх проведення за адресою: 07500,  Київська обл., Баришiвський р-н, смт Баришівка, вул. Богдана Хмельницького (бувша вулиця Комсомольська), буд. 21, в будівлі БЦПР «МРІЯ», глядацька зала №1.

Акціонери мають право надсилати Товариству письмові запитання щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів та порядку денного загальних зборів до дати проведння загальних зборів.

Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до ЗЗА (надалі-матеріали): акціонер (представник) звертається до відповідальної особи за зазначеними вище відповідною адресою та час; надає паспорт (для представника - паспорт та довіреність з відповідними правами); відповідальна особа надає матеріали; після ознайомлення акціонер (представник) повертає матеріали відповідальній особі в повному об’ємі. Факт надання та повернення матеріалів фіксується в "Журналі надання матеріалів щодо загальних зборів акціонерів" із зазначенням часу отримання, повернення матеріалів, відповідних підписів акціонера (представника).

Товариство надає письмові відповіді на письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до порядку денного загальних зборів до дати проведення загальних зборів. Акціонери Товариства можуть надавати відповідні письмові запитання за адресою місцезнаходження Товариства. Товариство надає відповіді на письмові запитання акціонерів протягом наступного робочого дня після отримання запитання акціонера.

Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Голова правління Кушніренко М.І. (надалі - відповідальна особа), контактний тел.: (04576) 5-12-66.

Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного ЗЗА, а також щодо нових кандидатів до складу органів товариства в обсязі та порядку згідно статті 38 Закону України "Про акціонерні товариства".

Пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного ЗЗА вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів акціонерного товариства, а щодо кандидатів до складу органів товариства - не пізніше ніж за сім днів до дати проведення загальних зборів. Пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків голосуючих акцій, підлягають обов'язковому включенню до проекту порядку денного ЗЗА. Пропозиція до проекту порядку денного ЗЗА подається в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення, а також кількості, типу та/або класу акцій, що належать кандидату, який пропонується цим акціонером до складу органів. Зміни до проекту порядку денного Зборів вносяться лише шляхом включення нових питань та проектів рішень із запропонованих питань.

Порядок участі та голосування на ЗЗА за довіреністю: після реєстрації та отримання бюлетенів для голосування представник голосує і фіксує волевиявлення в бюлетені для голосування виключно у відповідності до наданих йому повноважень, що повинні бути зазначені в довіреності на право участі у ЗЗА, оформлену відповідно до вимог чинного законодавства України. Надання довіреності на право участі та голосування на Зборах акціонерів не виключає право участі на цих зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до порядку денного, а також інша інформація згідно вимог статті 35 Закону України "Про акціонерні товариства": http://05489326.smida.gov.ua.

Станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів 07 березня 2019 року: загальна кількість акцій – 59 433 шт., загальна кількість голосуючих акцій – 53 053 шт.

 

Проекти рішень по питанням проекту порядку денного:

 

По питанню №1: Обрати Головою Лічильної комісії Дмитренка Дмитра Олександровича, Членом Лічильної комісії Деркач Ольгу Олександрівну, Членом Лічильної комісії Нескоромного Андрія Валерійовича.

По питанню №2: Затвердити порядок та спосіб засвідчення бюлетенів для голосування: під час реєстрації акціонерів та їх представників, Голова реєстраційної комісії встановлює відповідність виготовлених для видачі акціонерам бюлетенів із затвердженими Наглядовою радою формою і текстом бюлетенів. У разі встановлення відповідності виготовлених для видачі акціонерам бюлетенів із затвердженими Наглядовою радою формою і текстом бюлетенів, Голова реєстраційної комісії засвідчує бюлетені шляхом їх підписання. Якщо бюлетені не відповідають затвердженими Наглядовою радою формою і текстом бюлетенів, Голова реєстраційної комісії ставить позначку на кожному бюлетені «Не дійсний» та ставить підпис. В Протоколі реєстраційної комісії зазначає відомості про недійсні бюлетені.

По питанню №3: Обрати Головою зборів Басарабу Дмитра Трояновича, Секретарем зборів Міщенко Олену Валеріївну.

По питанню №4: Встановити наступний регламент загальних зборів: доповідь – до 10 хвилин; співдоповідь за попереднім записом, що надається Голові зборів у письмовому вигляді із зазначенням ПІБ акціонера або представника акціонера – до 5 хвилин; обговорення – до 5 хвилин; пропозиції/зауваження надавати Голові зборів у письмовому вигляді із зазначенням ПІБ акціонера або представника акціонера; голосувати з питань порядку денного – бюлетенями.

По питанню №5: Звіт Виконавчого органу Товариства за 2018 рік прийняти до відома та затвердити наступні заходи: Директору продовжити виконувати свої обов’язки згідно Статуту Товариства,  внутрішніх положень та чинного законодавства; продовжити роботи щодо покращення ділової активності всіх служб Товариства.

По питанню №6: Звіт Наглядової ради Товариства за 2018 рік прийняти до відома та затвердити наступні заходи: Наглядовій раді продовжити виконувати свої обов’язки згідно Статуту Товариства,  внутрішніх положень та чинного законодавства; продовжити здійснювати захист прав акціонерів Товариства, і в межах своєї компетенції продовжити контроль та регулювання діяльності Виконавчого органу Товариства.

По питанню №7: Затвердити звіти Виконавчого органу та Наглядової ради Товариства за 2018 рік.

По питанню №8: Затвердити висновки зовнішнього аудиту. Органам Товариства продовжити виконувати свої обов'язки згідно Статуту Товариства та  внутрішніх  положень Товариства з урахуванням аналізу та висновків зовнішнього аудиту.

По питанню №9: Затвердити річний звіт Товариства за 2018 рік

По питанню №10: Покривати збитки Товариства за рахунок прибутків майбутніх періодів.

По питанню №11: Припинити повноваження Наглядової ради Товариства повному складі, а саме: Басараба Дмитра Трояновича, Сорокiна Миколи Олесандровича, Лаптєвої Вiкторiї Павлiвни.

По питанню №12: Кумулятивне голосування.

По питанню №13: Затвердити умови безоплатних цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради. Уповноважити виконавчий орган Товариства підписати від імені Товариства договори з членами Наглядової Ради на період їх обрання.

По питанню №14:

1. У зв’язку з виробничою необхідністю та приведенням Статуту Товариства у відповідність до норм Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення ведення бізнесу та залучення інвестицій емітентами цінних паперів» № 2210-19 від 16.11.2017 року, внести відповідні зміни до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції та затвердити його.

   2. Уповноважити Голову виконавчого органу Товариства підписати від імені Товариства Статут у новій редакції.

   3. Доручити (з правом передоручення) Голові виконавчого органу Товариства здійснити всі необхідні дії щодо державної реєстрації Статуту Товариства у новій редакції.

   4. Зміни до Статуту Товариства набувають чинності: для загальних зборів акціонерів та органів Товариства - з моменту прийняття такого рішення (з моменту складення протоколу про підсумки голосування), для третіх осіб - з дня державної реєстрації Статуту Товариства у новій редакції.

По питанню №15: Затвердити всі правочини, які були вчинені Товариством у 2018 році.

 

Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства,(тис. грн.)

Найменування показника

період

звітний

попередній

Усього активів  

-

-

Основні засоби  (за залишковою вартістю)

-

-

Запаси 

-

-

Сумарна дебіторська заборгованість  

727

687

Гроші та їх еквіваленти

17

82

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

561

696

Власний капітал 

576

711

Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал

15

15

Довгострокові зобов'язання і забезпечення

7

7

Поточні зобов'язання і забезпечення

161

51

Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)

-135

-132

Середньорічна кількість акцій (шт.) 

59433

59433

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн)

- 2

- 2

Наглядова Рада